श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृतहरु को लागि आ.ब. २०७७/७८ को लागि भएको कार्य सम्पाद सम्झौता