कुन कोठामा के काम हुन्छ ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपारासी (बर्दघाट सुस्ता-पूर्व) को

कार्य विवरण

भवन 'क'

भवन 'ख'

हिलो तला- कोठा नं. ३,४,५

दोस्रो तला तला- कोठा नं. १,२,

पहिलो तला- कोठा नं. ६, ७, ८

दोस्रो तला तला- कोठा नं. ९, १०, ११,

कोठा नं. १- प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्ष

कोठा नं. ६- नयाँ नागरिकता शाखा

कोठा नं. २- बैठक कक्ष

कोठा नं. ७- राहदानी शाखा

कोठा नं. ३- सोधपुछ, सहायता कक्ष

                प्रशासन फाट

कोठा नं. ८- प्रशासकिय अधिकृतको कार्यकक्ष

कोठा नं. ४- प्रशासकिय अधिकृतको कार्यकक्ष/लेखा फाट

कोठा नं. ९- प्रशासकिय अधिकृतको कार्यकक्ष

कोठा नं. ५- मुद्दा फाट

कोठा नं. १०- नागरिकताको प्रतिलिपी फाट

 

कोठा नं. ११- सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कक्ष

 


मिति कुन कोठामा के काम हुन्छ ? विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-01-09 कुन कोठामा के काम हुन्छ ?
2076-01-09