प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको विवरण

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नामावली 

सि.नं. पद नामथर देखी  सम्म
का.मु.प्र.जि.अ. श्री शम्भु प्रसाद मरासीनी २०७४।०७।१९ २०७५।०१।०३
प्र.जि.अ. श्री महेश आचार्य २०७५।०१।२१ २०७५।०२।१८
का.मु.प्र.जि.अ. श्री दिपक राज नेपाल २०७५।०३।१७ २०७५।०९।१६
प्र.जि.अ. श्री दिपक राज नेपाल २०७५।०९।१७ २०७६।०३।२६
प्र.जि.अ. श्री बिष्णु कुमार कार्की २०७६।२।२७ २०७६।१०।२२
प्र.जि.अ. श्री पिताम्बर घिमिरे २०७६।१०।२४ २०७७/०५/२१
प्र.जि.अ श्री मन माया भट्टराइ पंगेनी २०७७/०५/२२