निजामती सेवा दिवस, २०७७ तथा प्र.जि.अ.ज्यूको स्वागत