कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण परिपालना गर्ने/गराउने सम्बन्धी जारी आदेश ।