सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक विवरण प्रकाशन गरिएको

2075-10-21

2075-10-21


यस कार्यालयबाट मिति २०७५ कार्तिक १ देखि पौष मसान्त सम्मका सूचनाहरु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ बमोजिम मिति २०७५ माघ १५ गते प्रकाशन गरिएको  छ । 

Attached Files