शीतलहर तथा चीसोमाअपनाउनु पर्ने सावधानी सम्बन्धि सूचना