कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बन्धि २०७७/०१/२२ गतेको रिपोर्ट