कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बन्धि २०७७/०१/२४ गतेको रिपोर्ट