कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बन्धि २०७७/०१/२५ गतेको रिपोर्ट